TENCHIGOWA

TENCHIGOWA

TENCHIGOWA

TENCHIGOWA

WELCOME AT TENCHIGOWA FOUNDATION

WELKOM BIJ STICHTING TENCHIGOWA

BENVENUTO A FONDAZIONE TENCHIGOWA

WILKOMMEN BEI STIFTUNG TENCHIGOWA

On this website you will find more detailed information about the history of the Tenchigowa foundation, the founder of aikido and all the important teachers who are related to the Tenchigowa foundation. Tenchigowa is a non-profit organisation, established in May 1975 in order to practice, teach and spread aikido. We are a group of dedicated aikido practitioners, who have collected several important aikido documents that we like to present to you on this website. If you are looking for a dojo to practise aikido, please have look at this website.

 AikidoRotterdam.com


Tenchigowa is affiliated with the Aikikai Foundation in Tokyo (JAPAN)

Op deze website vindt u meer gedetailleerde informatie over de geschiedenis van de stichting Tenchigowa, de oprichter van aikido en alle belangrijke leraren die zijn gerelateerd aan de stichting Tenchigowa. Tenchigowa is een non-profitorganisatie, opgericht in mei 1975 om aikido te beoefenen, te doceren en te verspreiden. Wij zijn een groep van toegewijde beoefenaars van aikido, die een aantal belangrijke documenten over aikido hebben verzameld, welke we graag aan u presenteren op deze website. Als u op zoek bent naar een dojo om aikido te beoefenen, neem dan kijkje op deze website.

 AikidoRotterdam.com


Tenchigowa is aangesloten bij de Aikikai stichting in Tokyo (JAPAN)

Su questo sito troverete informazioni più dettagliate sulla storia della fondazione Tenchigowa, il fondatore dell'aikido e tutti gli insegnanti più importanti che sono legati alla fondazione Tenchigowa. Tenchigowa è una organizzazione senza scopo di lucro, fondata nel maggio del 1975 al fine di praticare, insegnare e diffondere l'aikido. Siamo un gruppo di praticanti dell'aikido dedicati, che hanno raccolto alcuni importanti documenti di aikido che ci piace di presentare a voi su questo sito. Se siete alla ricerca di un dojo per praticare l'aikido, si prega di dare un'occhiata a questo sito.

 AikidoRotterdam.com


Tenchigowa è affiliato con la Fondazione Aikikai di Tokyo (GIAPPONE)

Auf dieser Website können Sie detaillierte Informationen über die Geschichte der Stiftung Tenchigowa, dem Begründer des Aikido und den wichtigsten Lehrer finden, die an die Stiftung Tenchigowa verwandt sind. Tenchigowa ist eine Non-Profit-Organisation, gegründet Mai 1975 zu üben, unterrichten und verbreiten das Aikido. Wir sind eine Gruppe von engagierten Praktikern von Aikido, die einige wichtige Dokumente über Aikido gesammelt haben, die wir auf dieser Website zu präsentieren möchten. Wenn Sie einen Dojo suchen Aikido zu üben, schauen Sie bitte auf dieser Website.

 AikidoRotterdam.com


Tenchigowa ist mit der Aikikai Stiftung in Tokio (Japan) angeschlossen

HISTORY

HISTORIE

STORIA

HISTORIE

HISTORY OF TENCHIGOWA

GESCHIEDENIS VAN TENCHIGOWA

STORIA DI TENCHIGOWA

GESCHICHTE VON TENCHIGOWA

1964
The Japanese master Nobuyoshi Tamura emigrated to Europe together with his wife and later on he founded his own dojo in the French village Bras.

1973
The Hague's budoka Dick de Wit had founded the Dutch study group Circle Bushido, where aikido was practiced using various books in a shop converted to dojo from a fellow judoka. This small dojo was located at the Beeklaan in The Hague. (see videos)

Back then these pioneers were present on the (rather small) mat: Dick de Wit, Jan van Brakel (CM. BBN/JBN), Nico Kroon, Peter Bacas and certainly not least José Fortunato dos Santos, the founder of Tenchigowa.

During this time Dick de Wit brought the aikidokas Edgard Schelstraete and Jean Baptist Dedobbeleer (students of Nobuyoshi Tamura) from the Belgian Cercle Bushido to the Netherlands.

Dick de Wit also started giving workshops in order to spread aikido further. Several today's masters became a member back then and started with aikido, among others: Peter Gerrits, Ton Zwalve and Willem Wiersma.

Circle Bushido Netherlands (CBN) organized a seminar with the first Doshu Kisshomaru Ueshiba in the Hague's sports hall Overbosch aiming to promote aikido further in the Netherlands.

1974
The Japanese master Nobuyoshi Tamura, who was technical director of Europe at that time, gave his first internship in the Netherlands. By his coming the tone was actually set for the further development of aikido in the Netherlands. Later he came back each month to the Netherlands to give a seminar.

Due to certain circumstances, there was a split between Dick de Wit and the remaining group, whereby Edgard Schelstraete Jean Dedobbeleer and José dos Santos went with Peter Bacas. During this period, after the split with Dick de Wit, José dos Santos was for considerable time the only tutoring (main) teacher, but later two groups were formed due to federation related reasons. One group wanted to establish an independent aikido federation, while the other group wanted to stay with the Budo/Judo Association Netherlands (BBN/JBN). Nobuyoshi Tamura gave his preference to the BBN/JBN and moved along with them to Nieuwegein.

1975
Jose dos Santos decided partly because of this to start his own dojo in his residence Pijnacker named aikido Pijnacker. The first students of that time were among others: Leo Legen, Nico Arnold, Jan de Bakker and Aad Thijs (AKN). After ten years the owner of the gym withdrawed, because he didn't see enough (financial) future in aikido.*

1976
Jose Fortunato dos Santos started giving aikido lessons in Amsterdam's Oost-West Centrum at Adelbert Nelissen.

1985*
After the relocation from Pijnacker to Rotterdam a statutory aikido association named Tenchigowa was officially established by José dos Santos, Leo Legen and Nico Arnold in order to obtain the necessary papers for renting a municipal gym. Many of today's aikidokas started practising in Rotterdam, among others: Cor de Wit, Gerard Vonk, Wim Moddejongen, Mark Lokkerbol, Marco van der Wal and Vincent van den Heuvel.

1987
After a short time Tenchigowa moved from Schuttersveld to the Erasmusstraat in Rotterdam.

1990
Aikido Renmei Nederland (ARN) founded.

1999
The association Tenchigowa was transformed in December into a foundation for technical legal reasons.

2000
Tenchigowa's 25th anniversary.

2002
The new group of aikidokas obtained their NOC/NSF teachers certificates, among others: Wim Moddejongen, Marco van der Wal, Vincent van den Heuvel and René Samson.

2009
On 14 and 15 November, the second Doshu Moriteru Ueshiba arrived in the Netherlands to give a major national internship in Almere. The internship was attended by aikidokas from various countries in Europe and was a great success.

2010
The planned internship of Nobuyoshi Tamura was canceled in the Netherlands due to health reasons. Unfortunately, not long afterwards, on July the 9th, the sad news arrived that Nobuyoshi Tamura Shihan was deceased at the age of 77 in the French village of Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

The aikido association Isshin from Rotterdam fused with the association Aikido Rotterdam (formerly Tenchigowa), related to essential conditions.

2013
....

2015
Tenchigowa celebrated it's 40th anniversary with internships, visited and given by José dos Santos, a big part of his former students and other familiar aikidokas from his aikido past.

1964
De Japanse grootmeester Nobuyoshi Tamura emigreerde naar Europa samen met zijn vrouw en hij richtte later een eigen dojo op in het Franse dorp Bras.

1973
De Haagse budoka Dick de Wit had de Nederlandse studiegroep Circle Bushido opgericht, waar aikido werd beoefend met behulp van diverse boeken in een tot dojo omgebouwde winkel van een bevriende judoka. Deze kleine dojo was gevestigd op de Beeklaan te Den Haag. (zie video's)

De volgende pioniers waren destijds op de (nogal kleine) mat aanwezig: Dick de Wit, Jan van Brakel (Vz. BBN/JBN), Nico Kroon, Peter Bacas en zeker niet te vergeten José Fortunato dos Santos, de stichter van Tenchigowa.

In deze periode haalde Dick de Wit de aikidoka's Edgard Schelstraete en Jean Baptist Dedobbeleer (leerlingen van Nobuyoshi Tamura) van de Belgische Cercle Bushido naar Nederland.

Ook begon Dick de Wit met het geven van workshops met als doel het aikido nog verder te verspreiden. Diverse hedendaagse veteranan werden toen lid en begonnen met aikido, onder andere: Peter Gerrits, Ton Zwalve en Willem Wiersma.

Circle Bushido Nederland (CBN) organiseerde een stage met de eerste Doshu Kisshomaru Ueshiba in de Haagse sporthal Overbosch met als doel om het aikido in Nederland verder te promoten.

1974
De Japanse grootmeester Nobuyoshi Tamura, destijds technisch directeur van Europa, gaf zijn eerste stage in Nederland. Door zijn komst werd daadwerkelijk de toon gezet voor de verdere ontwikkeling van aikido in Nederland. Later kwam hij maandelijks terug naar Nederland om een stage te geven.

Door bepaalde omstandigheden onstond er een splitsing tussen Dick de Wit en de resterende groep, waarbij Edgard Schelstraete, Jean Dedobbeleer en José dos Santos meegingen met Peter Bacas. In deze periode na de splitsing met Dick de Wit was José dos Santos geruime tijd de enige docerende (hoofd)leraar, maar later ontstonden er door bondsgerelateerde redenen weer twee groeperingen. Eén groep wilde een zelfstandige aikidobond oprichten, terwijl de andere groep bij de Budo/Judo Bond Nederland (BBN/JBN) wilde blijven. Nobuyoshi Tamura gaf zijn voorkeur aan de BBN/JBN en verhuisde mee met hen naar Nieuwegein.

1975
José dos Santos besloot mede hierdoor een eigen dojo te starten in zijn woonplaats Pijnacker met de naam aikido Pijnacker. De eerste leerlingen van die tijd waren onder andere: Leo Legen, Nico Arnold, Jan de Bakker en Aad Thijs (AKN). Na tien jaar trok de eigenaar van de sportschool zich terug, omdat hij te weinig (financiële) toekomst in aikido zag.*

1976
José Fortunato dos Santos begon met lessen geven van aikido in het Amsterdamse Oost-West Centrum bij Adelbert Nelissen.

1985*
Na de verhuizing vanuit Pijnacker naar Rotterdam werd officieel een statutaire aikidovereniging opgericht met de naam Tenchigowa door José dos Santos, Leo Legen en Nico Arnold om de benodigde papieren te kunnen verkrijgen voor het huren van een gemeentelijke gymzaal. Vele hedendaagse aikidoka's zijn begonnen met trainen in Rotterdam, onder andere: Cor de Wit, Gerard Vonk, Wim Moddejongen, Mark Lokkerbol, Marco van der Wal en Vincent van den Heuvel.

1987
Na korte tijd verhuisde Tenchigowa van het Schuttersveld naar de Erasmusstraat in Rotterdam.

1990
Aikido Renmei Nederland (ARN) opgericht.

1999
De vereniging Tenchigowa werd in december omgezet in een stichting om juridisch-technische redenen.

2000
Tenchigowa's 25-jarig jubileum.

2002
De nieuwe groep van aikidoka's verkregen hun NOC/NSF lerarencertificaten, onder andere: Wim Moddejongen, Marco van der Wal, Vincent van den Heuvel en René Samson.

2009
Op 14 en 15 november kwam de tweede Doshu Moriteru Ueshiba naar Nederland om een grote landelijke stage te geven in Almere. De stage werd druk bezocht door aikidoka's uit diverse landen in Europa en was een groot succes.

2010
De geplande stage van Nobuyoshi Tamura in Nederland werd afgelast wegens gezondheidsredenen. Helaas kwam niet lang erna op 9 juli het trieste bericht, dat Nobuyoshi Tamura Shihan op 77-jarige leeftijd in het Franse dorp Saint-Maximin-la-Sainte-Baume was overleden.

De aikidovereniging Isshin uit rotterdam ging i.v.m. noodzakelijke omstandigheden fuseren met de vereniging Aikido Rotterdam (voorheen Tenchigowa).

2013
....

2015
Tenchigowa vierde z'n 40-jarig bestaan met stages, bezocht en gegeven door José dos Santos, een groot deel van zijn oud-leerlingen en andere bekende aikidoka's uit zijn aikidoverleden.

1964
Il maestro giapponese Nobuyoshi Tamura era emigrato in Europa insieme a sua moglie e più tardi aveva fondato il suo proprio dojo al borgo francese Bras.

1973
Il budoka dall'Aia Dick de Wit aveva fondato il gruppo di studio olandese Circle Bushido, dove l'aikido era praticata utilizzando vari libri in un negozio convertito in dojo da un'amica judoka. Questo piccolo dojo era residente nel Beeklaan all'Aia. (guarda i video)

A quei tempi questi pionieri erano presenti sulla (piuttosto piccola) stuoia: Dick de Wit, Jan van Brakel (pres. BBN/JBN.), Nico Kroon, Peter Bacas e certamente non meno importante, José Fortunato dos Santos, il fondatore di Tenchigowa.

In questo periodo Dick de Wit aveva portato gli aikidoka Edgard Schelstraete e Jean Baptiste Dedobbeleer (studenti di Nobuyoshi Tamura) dal belga Cercle Bushido in Olanda.

Dick de Wit aveva iniziato anche a dare i workshop allo scopo di diffondere l'aikido ulteriormente. Diversi maestri d'oggi erano diventati un membro e avevano cominciato con aikido in quei tempi, tra gli altri: Peter Gerrits, Ton Zwalve e Willem Wiersma.

Circle Bushido Olanda (CBN) aveva organizzato un seminario con il primo Doshu Kisshomaru Ueshiba nel palazzetto dello sport Overbosch all'Aia col obiettivo di promuovere l'aikido ulteriormente in Olanda.

1974
Il maestro giapponese Nobuyoshi Tamura, chi era stato direttore tecnico di Europa a quel tempo, aveva dato il suo primo seminario in Olanda. Il suo arrivo ha dato il tono perfino dal ulteriore sviluppo dell'aikido in Olanda. In seguito lui tornava ogni mese in Olanda per dare un seminario.

A causa di alcune circostanze, c'era stata una spaccatura tra Dick de Wit e il gruppo restante, per cui Edgard Schelstraete Jean Dedobbeleer e José dos Santos erano andati con Peter Bacas. Durante questo periodo, dopo la scissione con Dick de Wit, José dos Santos era l'unico (capo) istruttore ad insegnare, ma dopo si erano formati due gruppi da ragioni collegate alla federazione. Un gruppo voleva fondare una federazione indipendente dell'aikido, mentre l'altro gruppo voleva rimanere con l'Associazione Olandese Budo/Judo (BBN/JBN). Nobuyoshi Tamura dava la sua preferenza per la BBN/JBN e si trasferiva con loro a Nieuwegein.

1975
Jose dos Santos decideva in parte a causa di questo per cominciare il suo proprio dojo nella sua residenza Pijnacker di nome Aikido Pijnacker. I primi studenti di quel tempo erano tra gli altri: Leo Legen, Nico Arnold, Jan de Bakker e Aad Thijs (AKN). Dopo dieci anni il proprietario della palestra ritirava, perché non vedeva abbastanza futuro (finanziario) nell'aikido.*

1976
José Fortunato dos Santos iniziava a dare lezioni di aikido in Oost-West Centrum di Amsterdam ad Adelbert Nelissen.

1985*
Dopo il trasferimento da Pijnacker a Rotterdam un'associazione legale dell'aikido di nome Tenchigowa stava ufficialmente istituita da José dos Santos, Leo Legen e Nico Arnold al fine di ottenere i documenti necessari per affittare una palestra comunale. Molti degli aikidoka di oggi iniziava a praticare a Rotterdam, tra gli altri: Cor de Wit, Gerard Vonk, Wim Moddejongen, Mark Lokkerbol, Marco van der Wal e Vincent van den Heuvel.

1987
Dopo un poco tempo Tenchigowa si trasferiva dalla Schuttersveld alla Erasmusstraat a Rotterdam.

1990
Aikido Renmei Nederland (ARN) fondato.

1999
L'associazione Tenchigowa era stata trasformata nel mese di dicembre in una fondazione per motivi legali tecnici.

2000
25° anniversario di Tenchigowa.

2002
Il nuovo gruppo degli aikidoka aveva ottenuto il loro NOC/NSF certificati di insegnanti, tra gli altri: Wim Moddejongen, Marco van der Wal, Vincent van den Heuvel e René Samson.

2009
Il 14 e 15 novembre, il secondo Doshu Moriteru Ueshiba arrivava in Olanda per dare un importante seminario nazionale a Milano. Il seminario avevano partecipato aikidoka provenienti da diversi paesi in Europa ed era un grande successo.

2010
Il seminario in programma di Nobuyoshi Tamura era stato annullato in Olanda a causa di motivi di salute. Purtroppo, non molto tempo dopo, nel luglio il 9, la triste notizia era arrivata che Nobuyoshi Tamura Shihan era deceduto all'età di 77 nel borgo francese di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

L'associazione aikido Isshin da Rotterdam si era fusa con l'associazione Aikido Rotterdam (nel passato Tenchigowa), correlate alle condizioni essenziali.

2013
....

2015
Tenchigowa aveva celebrato il suo 40° anniversario con seminari, visitato e dato da José dos Santos, una grande parte dei suoi primi studenti e altri aikidoka familiare del suo passato dell'aikido.

1964
Der japanische Meister Nobuyoshi Tamura emigrierte mit seiner Frau nach Europa und gründete später sein eigenes Dojo in der Französisch Dorf Bras.

1973
Der Budoka aus Den Haag, Dick de Wit hatte die niederländische Studiengruppe Circle Bushido gegründet, wo Aikido praktiziert wurde mit Hifle von verschiedenen Lehrbücher in einem zum Dojo umgebauten Geshäft eines befreundeten Judokas. Dieses kleine Dojo war gelegen auf der Beeklaan in Den Haag. (siehe Videos)

Die folgende Pioniere waren damals auf der (eher kleinen) Matte anwesend: Dick de Wit, Jan van Brakel (Vz. BBN/JBN), Nico Kroon, Peter Bacas und nicht zuletzt José Fortunato dos Santos, der Gründer von Tenchigowa.

Während dieser Zeit brachte Dick de Wit die Aikidokas Edgard Schelstraete und Jean Baptiste Dedobbeleer (Studenten von Nobuyoshi Tamura) von der belgischen Cercle Bushido in die Niederlande.

Dick de Wit hatte auch angefangen Workshops zu halten mit dem Ziel das Aikido weiter zu verbreiten. Mehrere heutige Meister wurden damals Mitglied und hatten mit Aikido angefangen, unter anderem: Peter Gerrits, Ton Zwalve und Willem Wiersma.

Circle Bushido Nederland (CBN) hatte ein Seminar mit dem ersten Doshu Kisshomaru Ueshiba in der Sporthalle Overbosch in Den Haag organisiert mit dem Ziel das Aikido in den Niederlanden weiter zu fördern.

1974
De japansiche Meister Nobuyoshi Tamura, damals Technischer Direktor des Europa, hatte sein erstes Seminar in den Niederlanden veranstaltet. Durch seine Ankunft wurde tatsächlich den Ton angegeben für die weitere Entwicklung des Aikido in den Niederlanden. Später kam er jeden Monat in die Niederlande zurück um ein Seminar zu halten.

Aufgrund bestimmter Umstände war es zu einer Spaltung zwischen Dick de Wit und der verbleibenden Gruppe gekommen, wobei Edgard Schelstraete, Jean Dedobbeleer und José dos Santos mit Peter Bacas mitgegangen waren. Während dieser Zeit, nach der Spaltung mit Dick de Wit war José dos Santos geraume Zeit der einzige unterrichtende (Chef-)Instruktor gewesen, aber später waren aufgrund der Bundsbezogenen Gründen wieder zwei Gruppen entstanden. Eine Gruppe wollte eine unabhängige Aikido Bund zu etablieren, während die andere Gruppe mit dem Budo/Judo-Bund Niederlande (BBN/JBN) bleiben wollte. Nobuyoshi Tamura gab seine Vorliebe zum BBN/JBN und zog mit ihnen nach Nieuwegein.

1975
José dos Santos hatte auch hierdurch beschlossen sein eigenes Dojo in seiner Heimatstadt Pijnacker genannt aikido Pijnacker zu starten. Die ersten Studenten dieser Zeit waren unter anderem: Leo Legen, Nico Arnold, Jan de Bakker und Aad Thijs (AKN). Nach zehn Jahren hatte der Eigentümer sich zurück gezogen, weil er zu wenig (finanzielle) Zukunft in Aikido sehen konnte.*

1976
José Fortunato dos Santos hatte angefangen Aikido zu unterrichten im amsterdamer Oost-West Centrum bei Adelbert Nelissen.

1985*
Nach dem Umzug von Pijnacker nach Rotterdam wurde offiziell ein statutarischer Aikidoverein von José dos Santos, Leo Legen und Nico Arnold gegründet, genannt Tenchigowa, um die notwendigen Papiere für die Anmietung einer städtischen Sporthalle zu erhalten. Viele heutige aikidokas hatten in Rotterdam zu trainieren angefangen, unter anderem: Cor de Wit, Gerard Vonk, Wim Moddejongen, Mark Lokkerbol, Marco van der Wal und Vincent van den Heuvel.

1987
Nach kurzer Zeit zog Tenchigowa von Schuttersveld zum Erasmusstraat in Rotterdam.

1990
Aikido Renmei Nederland (ARN) gegründet.

1999
Der Verein Tenchigowa wurde im Dezember in eine Stiftung für technische rechtlichen Gründen umgewandelt.

2000
Tenchigowa den 25. Jahrestag.

2002
Die neue Gruppe von Aikidokas hatten ihre NOC/NSF Lehrer-Zertifikate erhalten, unter anderem: Wim Moddejongen, Marco van der Wal, Vincent van den Heuvel und René Samson.

2009
Am 14. und 15. November, kam der zweite Doshu Moriteru Ueshiba in den Niederlanden einen großen nationalen Seminar in Almere zu geben. Das Seminar wurde von Aikidoka aus verschiedenen Ländern in Europa besucht und war ein großer Erfolg.

2010
Das geplante Seminar Nobuyoshi Tamura wurde in den Niederlanden aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Leider kam kurze Zeit später am 9. Juli die traurige Nachricht, daß Nobuyoshi Tamura Shihan im Alter von 77 in dem Französischen Dorf Saint-Maximin-la-Sainte-Baume verstorben war.

Der Aikidoverein Isshin aus Rotterdam hat mit dem Verein Aikido Rotterdam (ehemals Tenchigowa) fusioniert, bezogen auf wesentlichen Bedingungen.

2013
....

2015
Tenchigowa feierte sein 40-jähriges Bestehen mit Seminarien, besucht und gehalten von José dos Santos, einen großen Teil seiner ehemaligen Studenten und andere bekannte Aikidokas aus seiner Aikido Vergangenheit.

José Fortunato Dos Santos

Dick de Wit

Dedobbeleer & Schelstraete

TEACHERS

LERAREN

MAESTRI

LEHRER

MAIN LINE TEACHERS OF TENCHIGOWA

HOOFDLIJN LERAREN VAN TENCHIGOWA

LINEA PRINCIPALE DI MAESTRI TENCHIGOWA

KOPFLINIE LEHRER VON TENCHIGOWA

Morihei Ueshiba O-Sensei 植芝 盛平

December 14, 1883 - April 26, 1969

Martial artist and founder of the Japanese martial art of aikido.

Morihei Ueshiba O-Sensei 植芝 盛平

14 december 1883 - 26 april 1969

Krijgskunstenaar en oprichter van de Japanse krijgskunst aikido.

Morihei Ueshiba O-Sensei 植芝 盛平

14 dicembre 1883 - 26 aprile 1969

Artista marziale e fondatore dell'arte marziale giapponese del aikido.

Morihei Ueshiba O-Sensei 植芝 盛平

14 Dezember 1883 - 26 April 1969

Kampfkunst Künstler und Gründer der japanischen Kampfkunst Aikido.

Nobuyoshi Tamura Shihan 田村 信喜

March 2, 1933 - July 9, 2010

A prominent aikidoka and a direct student of Morihei Ueshiba.

Nobuyoshi Tamura Shihan 田村 信喜

2 maart 1933 - 9 juli 2010

Een prominent aikidoka en een directe leerling van Morihei Ueshiba.

Nobuyoshi Tamura Shihan 田村 信喜

2 marzo 1933 - 9 luglio 2010

Un aikidoka prominente e un allievo diretto di Morihei Ueshiba.

Nobuyoshi Tamura Shihan 田村 信喜

2 März 1933 - 9 Juli 2010

Ein prominentes Aikidoka und ein direkter Schüler von Morihei Ueshiba.

Jose Fortunato dos Santos Sensei

October 5, 1937 - Now

Dos Santos sensei is the founder of Tenchigowa.

Jose Fortunato dos Santos Sensei

5 oktober 1937 - Heden

Dos Santos sensei is de oprichter van Tenchigowa.

Jose Fortunato dos Santos Sensei

5 ottobre 1937 - Oggi

Dos Santos Sensei è il fondatore di Tenchigowa.

Jose Fortunato dos Santos Sensei

5 Oktober 1937 - Heute

Dos Santos Sensei ist der Gründer von Tenchigowa.

Marco van der Wal Sensei

September 19, 1973 - Now

Today's chief instructor of Tenchigowa.

Marco van der Wal Sensei

19 september 1973 - Heden

Huidige hoofdleraar van Tenchigowa.

Marco van der Wal Sensei

19 settembre 1973 - Oggi

Capo istruttore corrente di Tenchigowa.

Marco van der Wal Sensei

19 September 1973 - Heute

Aktuelle Chef-Instruktor von Tenchigowa.

DOCUMENTATION

DOCUMENTATIE

DOCUMENTAZIONE

DOKUMENTATION

DOCUMENTATION OF O-SENSEI & TAMURA

DOCUMENTATIE VAN O-SENSEI & TAMURA

DOCUMENTAZIONE DI O-SENSEI & TAMURA

DOKUMENTATION VON O-SENSEI & TAMURA

Interview with Tamura Shihan (part 1)
Interview with Tamura Shihan (part 2)
Tamura Shihan: Profiles of the Founder of Aikido (part 1)
Tamura Shihan: Profiles of the Founder of Aikido (part 2)
Tamura Shihan: The Eagle of Aikido
Tamura Shihan: Aikido - Etiquette and Transmission

VIDEOS

VIDEO'S

VIDEO

VIDEOS

VIDEOS OF TAMURA & TENCHIGOWA

VIDEO'S VAN TAMURA & TENCHIGOWA

VIDEO DI TAMURA & TENCHIGOWA

VIDEOS VON TAMURA & TENCHIGOWA

CONTACT

CONTACT

CONTATTO

KONTAKT

CONTACT/FOLLOW TENCHIGOWA

CONTACT/VOLG TENCHIGOWA

CONTATTA/SEGUI TENCHIGOWA

KONTAKT/FOLG TENCHIGOWA

Email

Send an email to Tenchigowa

E-mail

Stuur een e-mail naar Tenchigowa

E-mail

Invia un'e-mail a Tenchigowa

E-mail

Schick eine E-Mail an Tenchigowa

Mobile

Call Tenchigowa

Mobiel

Bel Tenchigowa

Cellulare

Chiama Tenchigowa

Handy

Ruf Tenchigowa an

Facebook

Follow Tenchigowa on Facebook

Facebook

Volg Tenchigowa op Facebook

Facebook

Segui Tenchigowa su Facebook

Facebook

Folg Tenchigowa auf Facebook

Seminars

Follow seminar events of Tenchigowa

Stages

Volg stage-evenementen van Tenchigowa

Seminari

Segui eventi seminario di Tenchigowa

Seminarien

Folg Veranstaltungen von Tenchigowa

YouTube

Follow Tenchigowa on YouTube

YouTube

Volg Tenchigowa op YouTube

YouTube

Segui Tenchigowa su YouTube

YouTube

Folg Tenchigowa auf YouTube